GENOMFÖRANDE AV BEHANDLING
Behandling vid skador och rubbningar i innerörat genomförs vanligtvis under tio veckor med två behandlingar per vecka, totalt 20 behandlingar. Ju fler behandlingar man genomgår desto bättre är utsikterna att erhålla en god behandlingseffekt. Man kan efter en behandlingsomgång göra ett avbrott och avvakta en tid för att sedan upprepa behandlingen för att då kunna erhålla ett ännu bättre behandlingsresultat.

Behandling av neurologiska skador i det perifera nervsystemet genomförs med två-tre behandlingar per vecka under tio veckors tid vilket ger totalt 20-30 behandlingar.

Det optimala behandlingsintervallet är två till fem dagar och man ska inte göra några pauser i behandlingen. En förkylning eller liknande sjukdomssymtom utgör inte alls något hinder för att behandla. Det är viktigt att inte hoppa över några behandlingsdagar och därigenom bryta kontinuiteten. Gör man det kanske man inte hinner med fullt antal behandlingar. Kontinuiteten i behandlingen och det totala antalet behandlingar kan också vara avgörande för slutresultatet. Man bör inte behandla alltför ofta – två dagar per vecka är optimalt när det gäller LASER-behandling av innerörat, varken fler eller färre behandlingar bör genomföras när det gäller behandling av hörsel- och balansrubbningar. Färre behandlingstillfällen per vecka fungerar sämre och är inte något bra alternativ när det gäller hörsel- och balansrubbningar eller neurologiska skador. Inte heller kan man med lika gott slutresultat intensivbehandla öronen med fler behandlingar per vecka. Däremot bör vissa andra neurologiska tillstånd behandlas upp till tre gånger per vecka och upp till 30 gånger totalt, speciellt neurologiska skador och sjukdomar.

UNDERSÖKNINGS- OCH BEHANDLINGSPERIODER

BEHANDLINGSPERIODERNA
Varje höst ligger det en behandlingsperiod från och med september till och med december.

BEHANDLING
Antalet behandlingar i en behandlingsomgång baserar sig på erfarenheter från tusentals behandlade patienter vid olika kliniker och i olika vetenskapliga studier. Det är uppenbart att det finns en skillnad mellan de patientgrupper som behandlas ett färre antal behandlingar i jämförelse med dem som behandlas fler gånger. 20 behandlingar kostar 14.000,- och behandling genomförs med två behandlingar varje vecka under tio veckors tid.

Innan man behandlar sin hörsel med den medicinska LASER-behandlingsmetoden måste undersökning genomföras, och en sådan kan bara utföras på Audio Laser-Kliniken. Undersökning med hjälp av differentialdiagnostik är ett grundkrav för att man så korrekt som möjligt ska kunna diagnostisera patienter (i synnerhet på tinnituspatienter) för att kunna anpassa behandlingen. Alla patienter kan inte behandlas på exakt samma sätt. Orsakerna till symtomen och sjukdomstillstånden varierar.

Bilden ovan visar hur en LASER-prob ska placeras i hörselgången för att LASER-ljuset i så hög utsträckning som möjligt ska komma in i och igenom innerörats snäcka. Spongiöst ben släpper igenom ljus bättre än kompakt ben.
 
 

Bilden ovan visar hur LASER-proben är placerad i hörselgången och hur den ljusblå applikatorn med det pulserande elektromagnetiska fältet är placerad under behandlingen.
 
 

Bilden ovan visar hur LASER-proben är placerad i hörselgången och hur tydligt LASERn belyser och behandlar vävnaden i området omkring hörselgången.
 


BEHANDLINGSKOSTNAD
Vården bedrivs som ett privat sjukvårdalternativ där patienten betalar hela behandlingskostnaden. Kostnaden äär specificerad på den ny ahemsodan som nås via www.alir.nu/medicin. Varje behandling tar 35-40 minuter.

Audio Laser-Kliniken har ännu inte något vårdavtal med något Landsting. Vården bedrivs helt privat och patienten står själv för hela behandlingskostnaden. Frikort gäller alltså inte vid Audio Laser-Kliniken. Behandlingen är dock enligt en dom 2007-02-09 i Kammarrätten i Stockholm att betrakta som medicinsk vård utifrån den svenska momslagen. Därmed kan alla svenska patienter göra avdrag i inkomstdeklarationen för denna vård.

INGA KÄNDA RISKER - INGA PERMANENTA, NEGATIVA EFFEKTER I STUDIERNA
Vid behandling används LASER-prober av två till tre olika typer. Det är röda och infraröda lasrar med en maximal uteffekt av 490 mW. Dessa lasrar går under benämningen lågeffektlasrar och de kan inte skada vävnad i kroppen. Det finns ingen som helst risk för att LASER-ljuset skulle kunna vara cancerframkallande, eftersom dessa våglängder inte är joniserande.

Det är inte smärtsamt att behandla med medicinsk LASER. Det blir ljummet och på sin höjd lite varmt. Några permanenta biverkningar förekommer inte som kan härledas till LASER-behandling, och dessa defokuserade lasrar kan inte skada vävnad inuti kroppen. I Procházkas senaste studie på 200 patienter fastslås det, liksom i andra tinnitusstudier, att inga allvarliga eller permanenta biverkningar förekommit i behandling. Det finns en stor mängd behandlade patienter men inga permanenta biverkningar eller skador har kunnat härledas till LASER-behandlingen. Enligt all LASER-medicinsk expertis i världen är behandlingsmetoden helt ofarlig och det fins i dag studier utförd i vilka man med denna typ av LASER framgångsrikt har behandlat ögonbotten på patienter som lider av makuladegeneration.

Audio Laser-Kliniken har, som lagen föreskriver, en så kallad patientförsäkring.

BIVERKNINGAR VID BEHANDLING
LASER-behandlingen är ljudlös och tyst. Lasrarna ger normalt sett inte ifrån sig något ljud. Patienter med överkänslighet för ljud behöver inte oroa sig för att utsättas för obehagliga ljud under behandlingen. Biverkningar är oftast högst måttliga och för det mesta kortvariga (minuter, timmar eller dagar). I sällsynta fall förekommer biverkningar under en längre tid (veckor och månader). Det är mycket sällsynt med långvariga biverkningar. Inga permanenta biverkningar har kunnat iakttas vare sig i studier eller vid klinisk behandling. Inga skador eller permanenta biverkningar orsakade av lasrar har rapporterats.

VANLIGA BIVERKNINGAR
– något förhöjd tinnitus (vanligtvis i mitten av behandlingsperioden, vecka två-fyra är s. k.
gnällveckordå en betydande del av patienterna klagar över högre tinnitussymtom).
– balanspåverkan (någon halvtimme efter behandlingen, i sällsynta fall längre tids balanspåverkan).
– trötthet (en mycket vanlig biverkan som gör att många patienter klarar av att sova djupare med längre nattsömn än på många år. Tröttheten brukar hålla i sig under hela behandlingsperioden samt ett par veckor efter dess avslutande).
– aktivering av immunförsvaret (ger ofta förkylningssymtom under behandlingstiden eftersom bakterier i öron-näsa-hals-regionen fagocyteras då immunförsvaret aktiveras av LASER-ljus).
– smärta i hörselgången och mellanörat (Detta beror på de antiinflammatoriska processer som startar i inflammerad vävnad. De antiinflammatoriska processerna frisätter ämnen som i sig är smärtframkallande).

MYCKET OVANLIGA BIVERKNINGAR
– ackomodationsstörningar (fokuseringsproblem med ögonen förekommer, men är sällsynta).
– oro (oftast i samband med intag av antidepressiva medel eller annan psykofarmaka).
– överkänslighet för ljud (i sällsynta fall blir patienter mer överkänsliga för ljud under en kortar tid av behandlingsperioden, i sådana fall vanligtvis under en eller ett par veckors tid).
– illamående (förekommer ibland hos patienter; särskilt i samband med intag av mediciner).
– huvudvärk (ofta kortvarig och under enstaka dygn; värken kan dock bli kraftig).
– kraftig balanspåverkan med yrsel (detta är en mycket sällsynt biverkan).

Fler biverkningar kan förekomma, men ingen är, så vitt man i dag vet, permanent.