FOTOBIOSTIMULERANDE LASERLJUSBEHANDLING - VETENSKAPLIGT UNDERLAG
Fotobiostimulerande behandlingsstudier inom LASER-medicin har medicinskt bedrivits sedan 1961. Det finns fler än 3.000 studier över LASER-ljusets positiva, biologiskt stimulerande effekter.

Alí Kolaylioglu specialiserad önh-läkare, besökte Michael Zazzio på AudioLaser-Kliniken i maj 2001 och Alí lärde sig behandlingsmetoden av Michael Zazzio. I sitt hemland introducerade han sedan behandlingsmetoden, men de andra önh-läkarna motverkade honom. Alí tröttnade på kollegornas motstånd och vände sig till de olika universitets- och forskningsinstitutionerna i Turkiet för att försöka att få en RCT-studie till stånd. På Hydarpasa Military Hospital blev specialistläkarna intresserade av Alís förslag att genomföra en LASER-behandlingsstudie på kroniska tinnituspatienter, och sedan gjorde de en sådan Gold Standard-studie där resultatet blev starkt positivt.

Alí Kolayliogly, önh-specialist från Turkiet, auskulterade år 2001 hos Michael Zazzio på Audio Laser-Kliniken, hos Lutz Wilden i BadFüssing och hos Miroslav Procházka i Prag. I Turkiet har Alí sedan dess bedrivit LASER-behandling på sin privatklinik, vid sidan om sitt arbete på sjukhus. Alí Kolaylioglu kontaktade år 2006 de olika hörselforskningsinstitutionerna i Turkiet och frågade dem om de var intresserade av att genomföra en behandlingsstudie över LASER-behandling av tinnitus. På Hydarpasa Military Hospital genomfördes en Gold Standard-studie.

TINNITUS- OCH HÖRSELSKADEFORSKNING OM LLLT
Forskningsstudier bedrivs aldrig på ett tvärsnitt av en sjukdoms- eller symtomdrabbad population. Ingen studie är perfekt uppställd eller perfekt genomförd. Studier görs alltid på unika individer, och när det till exempel gäller tinnitus så finns det fler än 500 kända eller troliga bakomliggande grundorsaker till symtomen. Det är ofta svårt att för varje patient fastställa den exakta orsaken till sjukdomssymtomen. En noggrann undersökning baserad på differentialdiagnostik är grunden till framgångsrik behandling.
LASER-behandlingen anpassas efter individen och kräver en grundlig undersökning av patienten och god kunskap om såväl behandlingsmetoden som om vilka sjukdomar som framgångsrikt kan behandlas.

GLOBAL AKADEMI FÖR LASER-MEDICIN INOM AUDIOLOGI & OTONEUROLOGI
Michael Zazzio på Audio Laser-Kliniken har 2002 startat en global akademi för specialister i världen inom behandlingsspecialiteten: LASER-behandling av hörsel- och balansrubbningar, för att specialister bättre ska kunna dela med sig av sina kunskaper om LASER-medicinsk forskning och kliniska erfarenheter. Neurological & Audiological Laser Medicine Consensus Academy, NALMCA, kallas den sammanslutning som i dag består av medicinska forskare, specialistläkare med flera, vilka har erfarenhet från bland annat tinnitusbehandling, annan audiologisk och/eller neurologisk LASER-behandling med medicinsk LASER. Syftet med akademin är att de som medicinskt forskar på och/eller behandlar hörsel- och balansrubbningar ska kunna utveckla sina diagnostiserings- och behandlingsmetoder, för att därmed kunna uppnå bättre resultat i behandling.

VETENSKAPLIGA STUDIER OCH KLINISKA RAPPORTER

A. GUNGOR, S. DOGRU, H. CINCIK, E. ERKUL, F. POYRAZOGLU
POSITIV GOLD STANDARD-STUDIE VID LASERBEHANDLING AV TINNITUS

PROSPEKTIV, RANDOMISERAD, DUBBELBLIND, KONTROLLERAD STUDIE
Vid avdelningen för otorhinolaryngologi på Haydarpasa militärsjukhus i Turkiet använde de medicinska forskarna en 650 nm LASER vid tinnitusbehandling. LASER-ljuset administrerades dagligen i en vecka. Patienterna utvärderade sina tinnitus symptoms på en 5-gradig skala. Studien inkluderade 66 öron på 45 patienter som led av kronisk, ensidig eller dubbelsidig tinnitus. Utvärderingen gjordes före och två veckor efter avslutad behandling. Förbättringarna i den funktionella LASER-gruppen bekräftas av att: 48,8 % fick lägre tinnitusljud, 57,5 % hade efter behandlingen kortare perioder med hög tinnitus, 55,5 % var mindre irriterade av sin tinnitus efter behandlingens genomförande. Ingen signifikant förbättring märktes i placebo-gruppen. Forskarteamet sammanfattar att LASER-behandling är användbart vid behandling av kronisk tinnitus.

D. CUDA & A. De CARIA
POSITIV GOLD STANDARD-STUDIE VID LASERBEHANDLING AV TINNITUS

PROSPEKTIV, RANDOMISERAD, DUBBELBLIND, KONTROLLERAD STUDIE

Vid avdelningen för otorhinolaryngologi och tinitus på sjukhuset Guglielmo da Saliceto Hospital i Piacenza i Italien använde läkarna en likadan 650 nm LASER vid tinnitusbehandling som i den studie som Gungor et al utförde i Turkiet år 2007. I Cudas och De Carias studie kombinerades LASER-behandlingen med rådgivning enligt TRT-metoden. Behandlingen vid sjukhuset i Piacenza fortgick under tre månaders tid och i studien erhöll 61,5 % av patienterna i LASER-gruppen en förbättring av sin tinnitus. I LASER-gruppen upplevde 3,8 % en försämring. Patienterna i studien led av kronisk tinnitus (minst 3 månaders varaktig, konstant tinnitus) orsakad av cochleära skador (patienter med psykiska besvär och som fått sina tinnitussymtom samtidigt som de intog medicin uteslöts ur studien). Studien var prospektiv, kontrollerad, randomiserad och dubbelblind. Kontrollgruppen bestod av patienter som enbart fick rådgivning enligt TRT-metoden och som fick placebo-LASER (ej funktionell LASER). I placebogruppen blev 35 % bättre medan 20 % fick försämrad tinnitus. Resultatet är signifikant, p<0,01.

M. ZAZZIO - KLINISK STUDIE AV HYPERAKUSISBEHANDLING

Michael Zazzio på Audio Laser-Kliniken har genomfört den kliniska studien av hyperakusi - ÖFL (överkänslighet för ljud). Studien blev helt klar våren 2006. Studien visar att i stort sett alla som har en kronisk hyperakusi, och som låter den behandlas, erhåller förbättringar när det gäller förmågan att tåla ljud.

I studien behandlades 48 patienter och 83 öron där samtliga (100 %) uppvisade förbättringar. De öron i studien som tålde tio gånger högre ljudvolym och som därmed erhöll en genomsnittlig förbättring med 10 dB eller mer var 83,13 %. 444 observationer gjordes totalt och 417 (93,92 %) av dessa förbättrades med upp till hela 65 dB. Den genomsnittliga hyperakusisförbättringen (smärttröskelförbättringen) per öra blev 15,37 dB och per observation blev den 15,26 dB. Medianvärdet per öra låg på 15,00 dB.

Långtidsuppföljning genomfördes 4-6 månader efter behandlingens avslutande och 14 öron kontrollerades slumpmässigt. De 80 observationer som var hyperakusiska före behandling hade då förbättrats för 79 (98,75 %) av observationerna. Den genomsnittliga förbättringen per observation var i denna grupp 23,19 dB. Den minsta genomsnittliga förbättringen för ett öra var 10 dB och den största genomsnittliga förbättringen för ett enskilt öra var 40 dB.

Hyperakusisstudien saknar kontrollgrupp, men förväntningen av spontana förbättringar och placeboeffekter bland patienter som lider av kronisk hyperakusi orsakat av hörseltrauma skulle kunna baseras på placebo-grupper i tidigare tinnitusstudier eftersom det finns en korrelation mellan tinnitus och hyperakusis. Det kan i sådana fall förväntas att upp till 40 % av observationerna i en placebogrupp i en tinnitusbehandlingsstudie känner sig bättre i sina tinnitussymtom efter behandlingen. Baserat på det påståendet, vilket år 2001 yttrades av den före detta professorn Erik Borg, Ahlséns forskningsinstitut i Örebro, gjordes 3 stycken chi2-test på de tre grupperna i denna hyperakusisstudie. Det visade sig då att resultatet för samtliga 444 observationer i studien i förhållande till en förväntad förbättring för 40 % av observationerna erhöll signifikansvärdet, p=5,83·10 exp-120. För de 364 observationer som utvärderades omedelbart vid behandlingsperiodens slut var signifikansvärdet, p=4,1·10 exp-95. För de 364 observationer som utvärderades 4-6 månader efter behandlingens slut var signifikansvärdet, p=7,67·10 exp-27. Förbättringarna är signifikanta. Signifikanta förbättringar har man även om man jämför med en fiktiv placebogrupp, där 80 % av patienterna antas få en positiv placeboeffekt. Studiens resultat är alltså extremt goda.

RESULTAT EFTER
BEHANDLING AV
HYPERAKUSIS (83 öron / 48 patienter)
 
Audiometrisk
utvärdering
Genomsnittlig försämring
0 %
Ingen genomsnittlig förändring 0 dB
0 %
Genomsnittlig förbättring mindre än 10 dB
17 %
Genomsnittlig förbättring 10 dB och större
83 %

Tabellen ovan visar audiometriskt uppmätt resultat av Michael Zazzios hyperakusisstudie.

Michael Zazzio har föreläst om sin hyperakusisstudie vid internationella kongresser och symposier.

M. ZAZZIO - ADMINISTRERING AV LASER-LJUS TILL MELLAN- OCH INNERÖRAT

Den 11 november 2006 genomlyste Michael Zazzio på Audio Laser-Kliniken ett grisöra från utsidan av grisens skallben efter det att grisens huvud hade sågats itu. Vävnadsprovet mätte, från trumhinna till det inre snittet, 36 mm. Det ljus som passerade vävnaden fotodokumenterades. I och med studiens resultat är det ställt utom allt tvivel att LASER-ljus vid hörselbehandling kan passera in i innerörats snäcka genom hörselgången, via trumhinnan, genom och förbi mellanörats hörselben och in i och igenom snäckans benkapsel och dess inre vävnad, under förutsättning att man placerar LASER-proben optimalt och administrerar LASER-ljuset i rätt riktning.

Den LASER som användes i den här vetenskapliga studien var en relativt svag LASER, en kollimerad 35 mW InGaAlP-LASER med 650 nm våglängd. LASER-ljus med våglängder på 808 nm har en ännu bättre penetrationsförmåga i vävnad än vad 650 nm har men de längre våglängderna syns inte bra för blotta ögat.

Bild 1.              Foto: Michael Zazzio

Den här bilden visar hur det röda
LASER-ljuset belyser hörselgången
från utsidan av skallbenet. Ljuset
är här riktat mot innerörat, vilket på
fotografiet befinner sig ett par
centimeter in i det röda, upplysta området i vävnadsprovet.

Det mörka, kilformade området, till höger på bilden, är LASER-probens hölje som delvis skymmer ljuskäglan.

Bild 2.              Foto: Michael Zazzio

Bilden visar samma vävnadsprov,
som bild 1, men är här fotograferat
från insidan av skallbenet, vilket
har sågats itu, in mot hjärnan,
dock så att skallbenet fortfarande
inrymmer snäckan. Det röda
området på bilden är LASER-ljus
som har passerat hörselgång,
trumhinna, mellanöra, snäckan
(cochlea), muskler, ligament och
spongiöst ben vid tinningen.

Bild 3.               Foto: Michael Zazzio

Den här närbilden är tagen från
samma position som bild 2. Här
ser man tydligt den röda ljuskägla
som är LASER-ljus och som här
dränker in det upplysta området där
innerörats hörselorgan återfinns.

Inne i vävnaden är ljusstyrkan större
än den ljusstyrka som bild 2 och 3
visar, vilket är ljusstyrkan efter
passage av all vävnad.

J. OLIVER & P. PLATH - FORSKNINGSSTUDIER OM TINNITUSBEHANDLING

När det gäller tinnitusbehandling med LASER och Ginkgo Biloba samtidigt finns det en kontrollerad, enkelblind studie utförd 1991-1992 och publicerad 1993 av J. Oliver & Prof. Peter Plath. Studien visar att LASER-behandling tillsammans med Ginkgo Biloba kan ha positiv effekt på tinnitussymtom. Studien är en av flera studier som visar på positiva effekter vid LASER-behandling av tinnitus. I studien fann man att LASER-behandling gav positiv effekt på tinnitussymtom. Ginkgo Biloba (EGb 761) gavs till 40 försökspersoner i såväl den LASER-behandlade gruppen som i kontrollgruppen. Vid kontroll hade 50 % av patienterna i den LASER-behandlade gruppen fått sin tinnitus reducerad, medan endast 5 % av dem i kontrollgruppen hade fått det. Studien publicerades i den medicinska tidskriften Laser Therapy, 1993, nr 5, sidan 137-139.

RESULTAT EFTER
BEHANDLING AV
TINNITUSSYMTOM
 
GRUPP 1
Ginkgo Biloba +
Placebo-LASER
GRUPP 2
Ginkgo Biloba +
LASER
Minskning >= 10 dB
5 %
50 %
Minskning >= 20 dB
0 %
30 %
Helt fria från symtom
0 %
10 %

Tabellen ovan visar resultatet av Oliver & Plaths studie.

M. PROCHÁZKA & R. TEJNSKA - FORSKNINGSSTUDIE OM TINNITUSBEHANDLING

En annan kontrollerad, randomiserad, dubbelblind studie, med ännu bättre resultat är en studie utförd 1999 och som presenterades vid LASER-kongressen i Florens 1999. Studien är gjord i Prag av Med. Dr. Miroslav Procházka & Renata Tejnska. Denna studie visar att Ginkgo Biloba tillsammans med LASER eliminerar tinnitus helt hos 26 % av patienterna i studien, 36 % fick sin tinnitus reducerad till mindre än hälften, 19 % fick sin tinnitus reducerad upp till 50 % och endast 19 % fick ingen effekt. Totalt betyder det att 81 % fick märkbar förbättring av sin tinnitus efter LASER-behandling, och hela 62 % av dem som behandlats med LASER fick en tydlig eller fullständig reduktion av sin tinnitus. I kontrollgruppen med placebo-LASER blev ingen patient helt av med sin tinnitus. I behandlingen gavs klart högre doser än i någon annan tidigare blindstudie. Försökspersonerna behandlades under sex månader. I studien har patienterna i LASER-grupperna behandlats i tre omgångar med tio behandlingar per omgång. Randomiseringen gick till så att patienterna vid första behandlingen tilldelades den LASER-utrustning som för tillfället var ledig. Lotten fick avgöra om de fick LASER eller placebo-LASER. Inte heller de som utförde behandlingen visste vilken prob som var LASER respektive vilken som var placebo-LASER. LASER-tillverkaren Medicom avslöjade det först efter det att behandlingsresultatet var sammanställt. Studien finns publicerad på Internet tillsammans med flera andra LASER-studier.

RESULTAT EFTER
BEHANDLING AV
TINNITUSSYMTOM

  

GRUPP 1
Ginkgo Biloba +
Rehabilitering
  

GRUPP 2
Ginkgo Biloba +
Rehabilitering +
Placebo-LASER
GRUPP 3
Ginkgo Biloba +
Rehabilitering +
Funktionell LASER
 
Ingen effekt
29 %
26 %
19 %
Mindre än 50 % minskning
44 %
48 %
19 %
Mer än 50 % minskning
18 %
26 %
36 %
Ingen mer tinnitus
9 %
0 %
26 %

Resultat av Miroslav Procházkas & Renata Tejnskas kontrollerade studie av LASER-behandling av tinnitussymtom hos patienter som tidigare genomgått andra terapier utan någon som helst effekt på sina tinnitussymtom.

M. PROCHÁZKA & A. HAHN - FORSKNINGSSTUDIE OM TINNITUSBEHANDLING

I Comprehensive Laser Rehabilitation Therapy of Tinnitus: Long-Term Double Blind Study in a Group of 200 Patients in 3 Years presenterar Miroslav Procházka, Med. Dr., Private Rehab Clinic ”Jarov, Prague, CZ och Prof. PhD. Med. Dr. Aleš Hahn, ENT Clinic, FNKV Faculty Hospital, Prag, Tjeckien, ännu bättre resultat än i Procházkas föregående studie. Den senare studien löper över en längre tidsperiod och den innefattar även långt fler patienter som behandlats vid i genomsnitt fler tillfällen än i den första studien. Den visar att patienter som får en liten, men tydlig behandlingseffekt efter en behandlingsperiod, i många fall även erhåller en förbättring vid upprepad behandling. Behandlingserfarenheterna delar samtliga specialister som i dag har specialiserat sig på behandlingsmetoden. Aleš Hahn har tidigare gjort en LASER-behandlingsstudie på tinnitussymtom. Här finns det till Laser Partner en länk till Miroslav Procházkas och prof. Aleš Hahns studie.

RESULTAT EFTER
BEHANDLING AV
TINNITUSSYMTOM

  

GRUPP I   (6 mån)
Ginkgo Biloba +
Rehabilitering +
Funktionell LASER

GRUPP II   (3 år)
Ginkgo Biloba +
Rehabilitering +
Funktionell LASER
 
Ingen effekt
19 %
16 %
Mindre än 50 % minskning
19 %
15 %
Mer än 50 % minskning
36 %
43 %
Ingen mer tinnitus
26 %
26%

Resultat av Miroslav Procházkas & Aleš Hahns kontrollerade studie av LASER-behandling av tinnitussymtom hos patienter som tidigare genomgått andra terapier utan någon som helst effekt på sina tinnitussymtom.

Miroslav Procházka är en eftertraktad föreläsare med avseende på LASER-behandlingsmetoden. Han redogör även för sina iakttagelser när det gäller tinnitusbehandling i Case Histories of Patients Suffering from Tinnitus Treated by Comprehensive Rehabilitation Therapy Including LLLT.

M. QUITTNER - FORSKNINGSSTUDIE OM TINNITUSBEHANDLING

Mark Quittner har sommaren 2004 i en klinisk studie behandlat 32 patienter vars tinnitussymtom utvärderats. I studien fick 29 (91 %) av de 32 patienterna minskade tinnitussymtom efter LASER-behandling. De bästa resultaten erhöll de patienter som fick 240 - 480 J per behandling. Studien är publicerad 2004 av Swedish Laser Medical Society i Laser World som Guest Editorial.

Michael Zazzio har tillsammans med Bill Verran och Mark Quittner planerat en dubbelblind, kontrollerad, randomiserad studie med en kontrollgrupp. Om och när studien kommer till stånd i Australien är ännu inte klart.

Y. SHIOMI - FORSKNINGSSTUDIE OM TINNITUSBEHANDLING

Ytterligare en studie, utförd vid en otolaryngologiavdelning vid ett medicinskt institut i Kyoto i Japan 1997 av forskarna Yosaku Shiomi, Takahashi, Honjo, Kojima, Naito och Fujiki, visade att tinnitusbehandling med LASER hade effekt på fler än hälften av patienterna i studien. LASER-ljuset administrerades till innerörats snäcka via hörselgången, och slutledningen av studien var att LASER var värt att pröva vid tinnitussymtom eftersom 55 % av patienterna i studien fick sina symtom lindrade av behandlingen och då inga permanenta biverkningar eller allvarliga komplikationer kunde iakttas. I studien fick 26 % av de behandlade patienterna en permanent förbättring av sin tinnitus trots de låga LASER-ljusdoserna (21 Joule) som gavs. Det positiva resultatet trots de låga LASER-ljusdoserna kan eventuellt tillskrivas det faktum att patienterna var asiater och det är känt att asiater inte behöver lika stora doser av läkemedel som européer behöver för att få en medicinsk effekt. Kanske är det även så att gäller detta LASER-ljus.

Y. SHIOMI - FORSKNINGSSTUDIE OM COMPOUND ACTION POTENTIAL

En studie på CAP (Compound Action Potential) utfördes även i Kyoto i Japan 1995 av Yosaku Shiomi. Studien genomfördes på Guinneagrisars öron och den visade att LASER-ljusbelysning av cochleans hårceller har en omedelbar effekt på impulsflödet i nervcellerna. När LASER-ljuset stängdes av återgick impulsflödet till normala värden. Förändringen av impulsflödet visar att det omedelbart startar processer i innerörat vid LASER-behandling.

C. SIEDENTOPF - CNS-RESPONS VID LASER-BEHANDLING AV INNERÖRAT
POSITIV GOLD STANDARD-STUDIE VID LASERBELYSNING AV INNERÖRAT

Cristian Siedentopf och hans forskarkollegor vid institutionen för radiologi, avdelningen för neuroradiologi vid Innsbrucks universitetssjukhus i Österrike undersökte med hjälp av funktionell magnetresonans om LASER-behandling av innerörat har någon påverkan på det centrala nervsystemet. LASER-proben placerades vid trumhinnan på båda öron. LASER-försök och placebo-LASER-försök genomfördes i slumpmässig ordning. LASER-försöket hade en kliniskt mätbar effekt på det centrala nervsystemet. Placeboförsöket visade inte på någon sådan effekt. Resultatet i studien var signifikant och kan mycket väl vara en förklaring till varför många patienter känner av positiva effekter redan efter den första LASER-behandlingen. Effekttätheten för LASER-ljuset var på trumhinnan 20.000 J/cm. Inga skador uppstod på trumhinnan.

M. TULLBERG & M. ERNBERG - TINNITUS HOS OBEHANDLADE PATIENTER

Målet för studien var att utreda närvaron av symtom och tecken på temporomandibular disorders (TMD) hos patienter med tinnitus och att utvärdera effekterna av TMD behandling med LASER av tinnitus i en långtidsutvärdering i jämförelse med en långtidsutvärderad kontrollgrupp där patienterna inte erhöll någon behandling. Patienterna svarade på ett frågeformulär 2 år senare. 50 patienter med tinnitus som stod på väntelista fick utgöra kontrollgruppen. 80 % av patienterna hade tecken på TMD. 43 % av de behandlade patienterna svarade att deras tinnitus fortfarande var förbättrad 2 år efter behandlingen. 39 % hade en oförändrad tinnitus. 17 % hade fått en försämrad tinnitus i jämförelse med hur symtomen var före behandlingsstarten. 12 % av patienterna i kontrollgruppen svarade att deras tinnitussymtom hade minskat under de gångna två åren. 32 % svarade att deras tinnitus var oförändrad. 56 % svarade att deras tinnitus hade förvärrats under de två gångna åren. Skillnaderna mellan grupperna var signifikant. Studiens resultat visade att TMD-symtom och tecken är vanligt förekommande hos patienter med tinnitus och att TMD behandling har god effekt på tinnitus i långtidsperspektiv, speciellt hos patienter med fluktuerande tinnitus. Studien visar även att de flesta av de patienter som förblir obehandlade får en försämrad tinnitus inom loppet av ett par år.

RESULTAT 2 ÅR EFTER
LASER-BEHANDLING
AV TINNITUSSYMTOM
 

Förbättrad
Tinnitus


 

Oförändrad
Tinnitus
Försämrad
Tinnitus

  
Patienter som fått LASER-behandling
44 %
39 %
17 %
Kontrollgrupp
12 %
32 %
56 %

Tabellens kontrollgrupp visar hur ofta obehandlade tinnituspatienter får förvärrade symtom och hur sällan de erhåller spontana förbättringar. Studien genomfördes vid Avdelningen För Oral Klinisk Fysiologi vid Odontologiska Institutionen på Karolinska Institutet i Huddinge.

A. IZZO - LASER-STIMULERING AV HÖRSELNERVEN

Hörselnerven stimulerades med LASER med en effekt av endast 0,015- 0,021 J/cm². Försöket visade att man kunde påverka CAP (Compound Action Potential) genom att med LASER-belysning stimulera hörselnerven. Ett potentiellt användningsområde för LASER-ljus är signalöverföring med hjälp av LASER-ljus i stället för elektrisk stimulering av hörselnerven för patienter med cochleaimplantat. I en uppföljande studie har forskarlaget visat att optiska parametrar som våglängd, pulsfrekvens och pulslängd har betydelse för penetrationsdjup och för positiva effekter i hörselnervvävnad.

S. TAUBER - FORSKNING OM TINNITUSBEHANDLING

I en kontrollerad, dubbelblind studie publicerad 2001 av Stefan Tauber, A. De Nigris, K Schorn, R Baumgartner, W Beyer vid institutionen för otorhinolaryngologi vid Ludwig-Maximillian-universitetet i München påvisas positiv effekt på tinnitussymtom vid LASER-ljusbehandling. I studien gav man endast tre behandlingar per patient. Ändå hade mellan 20 % och 40 % av patienterna minskad tinnitus i de grupper som erhöll LASER-ljus. Ingen av de 125 patienterna i studien påverkades negativt av behandlingen. Studien innefattade även en ljusmätning av hur stor del av LASER-ljuset som når innerörats snäcka vid belysning via hörselgången. Olika ljusfrekvenser absorberades olika mycket på sin väg fram till hörselorganets sinnesceller.

S. TAUBER - MER FORSKNING OM TINNITUSBEHANDLING

År 2003 presenterade Stefan Tauber, K Schorn, R Baumgartner, W Beyer ytterligare en positiv studie över effekterna på tinnitussymtom vid LASER-behandling. Denna gång fick patienterna vid fem tillfällen LASER-behandling och efter sex månader gjordes en uppföljning av patienternas symtom. 13 stycken av 35 patienter (37 %) uppvisade förbättringar i sina tinnitussymtom sex månader efter behandlingen. 2 patienter blev av med sina tinnitussymtom. Resultaten uppnåddes trots de få behandlingarna som patienterna erhöll och trots den långa tid på sex månader efter behandlingen som utvärderingen gjordes.

T. KARU - FORSKNING INOM MEDICINSK LASER-TERAPI

En kombination av 635 nm och 820-830 nm LASER-ljus påverkar enligt studier genomförda av Prof. Tiina Karu såväl RNA-syntes, DNA-syntes som cellkontakten mellan celler på ett positivt sätt. Cellernas reparationsarbete stimuleras av LASER-ljus. Utelämnar man 820-830 nm LASER-ljus vid behandling minskar de positiva effekterna för RNA-syntesen i cellerna, vilket medför att transportfunktionerna över cellmembranen inte stimuleras lika mycket. Utelämnar man 635 nm LASER-ljus minskar de positiva effekterna för DNA-syntesen, vilket minskar delningshastigheten för celler. Cellkontakten mellan celler stimuleras av båda våglängderna. ATP-produktionen påverkas positivt av LASER-ljusbehandling. De här effekterna har avgörande betydelse för cellandningen och för mängder av processer i cellerna och därmed cellernas förmåga att fungera bättre. Förutom Tiina Karus arbeten finns det hundratals studier som beskriver skeenden som har betydelse för läkning. Flera av de studierna finns i referenslistan på sidan referenser.

A. HAHN - FORSKNINGSSTUDIE OM TINNITUSBEHANDLING

En tinnitusstudie genomförd av PhD. Med. Dr. Aleš Hahn, I Sejna, K Stolbova, A Cocek vid Karlovy University i Prag, Tjeckien visade på en förbättring av tinnitussymtomen hos 50,8 % av de LASER-behandlade patienterna, vilka haft kroniska tinnitussymtom i mer än 10 år. Studien publicerades i Acta Otolaryngol 2001.

I en annan publicering av Aleš Hahns arbete har patienter delats in i tre grupper med avseende på olika behandlingar. I denna studie jämfördes LASER med Ginkgo Biloba. Studien baserade sig på att patienterna enligt Lurias skala hade värdet 10 på sina tinnitussymtom då behandlingen påbörjades. Sedan utvärderas tinnitussymtomen efter tre respektive sex veckor efter det att behandlingen startats.

RESULTAT EFTER
BEHANDLING AV
TINNITUSSYMTOM

 

GRUPP 1
Ginkgo Biloba
 

GRUPP 2
Ginkgo Biloba +
LASER
GRUPP 3
LASER
 
Utgångsvärde vid behandlingsstart
10
10
10
Värde efter 3 veckors behandling
8
4
6
Värde efter 6 veckors behandling
7
5
5

Aleš Hahns kontrollerade studie av behandling av tinnitussymtom med LASER och Ginkgo Biloba. Alla grupper i studien fick förbättringar av sina symtom. I den kombinerade Ginkgo Biloba / LASER-gruppen var förbättringarna störst. Varje grupp bestod av 35 patienter.

Michael Zazzio har på Aleš Hahns begäran planerat gemensamma forskningsprojekt på otorhinolaryngologiinstitutionen vid Karlovy-universitetet i Prag där Aleš Hahn verkar.

L. WILDEN - FORSKNINGSSTUDIER INOM HÖRSELBEHANDLING

Lutz Wilden är pionjären som visade att det krävdes långt större doser LASER-ljus än vad som tidigare givits i forskning och klinisk behandling för att få positiv effekt hos en större andel patienter med hörselrubbningar. Vad forskning beträffar har Lutz Wilden tillsammans med Dirk Ellerbrock genomfört en studie på patienter med nedsatt hörsel. Studien är genomförd med stora LASER-ljusmängder, och den visar på goda behandlingsresultat. Hörseln förbättrades för hörselskadade i studien med i genomsnitt 7,8 dB efter tolv behandlingar på de ca 400 öron som behandlades. Lutz Wildens studier visar även att tinnitus lindras eller försvinner hos en stor andel av de patienter som behandlas med LASER-ljus. Lutz Wilden har tillsammans med D. Dindinger genomfört en positiv, klinisk studie över LASER-behandling av tinnitussymtom. Lutz Wilden har i forskning även visat på mitokondriska processer relaterade till cellenergiproduktionen vid LASER-stimulering. I en av Lutz Wildens studier tillsammans med R. Karthein avseende LASER-behandling av tinnitus blev 67 % av patienterna bättre i sina tinnitussymtom.

P. MARTI - FORSKNINGSSTUDIE OM TINNITUSBEHANDLING

Peter Marti gjorde år 2001 en pilotstudie med kombinerad LASER-behandling, elektromagnetterapi och negativt joniserat syre på 18 patienter som hade tinnitussymtom. I studien blev 61 % av med sina symtom, 33 % fick en klar förbättring av sin tinnitus och 6 % fick en mindre förbättring. 94 % av patienterna fick en klar lindring eller blev av med sina tinnitussymtom. Samtliga patienter i pilotstudien fick förbättringar. Studien omfattade 16 behandlingar per patient. En behandling varade cirka 40 minuter och lasrarna hade våglängderna 830 nm och 635 nm. LASER-ljusbehandlingen skedde via hörselgången.

J. HUBACEK - FORSKNINGSSTUDIE OM TINNITUSBEHANDLING

Jiri Hubacek beskrev sina behandlingserfarenheter med LASER inom otorhinolaryngologi i Experience with the use of LLLT in ENT Medicine. Bland annat återges klinisk behandling på två grupper med 30 tinnitusdrabbade patienter i vardera gruppen. Patienterna behandlades med LASER mellan 10 och 30 gånger. Av 60 patienter blev 35 % av med sin tinnitus, 40 % fick sin tinnitus reducerad, behandlingseffekt uteblev helt för 25 % av de behandlade.

R. JUBERG - FORSKNINGSSTUDIE OM TINNITUSBEHANDLING

Robin Juberg, LASER-behandlande terapeut från Molde i Norge kombinerar LASER-behandling med ”naturterapeutisk helhetsterapi”. Resultaten är mycket goda och behandlingskliniken har gjort en pilotstudie i samarbete med Ingunn RogneTinnituskontakt i Møre og Romsdal samt Harald Søbstad, ledare för Kristiansund og Omegn Hørselsforening. Studien visar att 87 % av gruppen fick en märkbar förbättring av sin tinnitus och 60 % av patienterna fick en kraftig reduktion (mer än 40 %) av sin tinnitus. Endast 13 % fick ingen behandlingseffekt.

U. WITT - FORSKNINGSSAMMANSTÄLLNING OM TINNITUSBEHANDLING

Det finns många studier som stödjer behandlingsmetoden med LASER-ljusbehandling av hörselrubbningar och Öron-Näsa-Hals-sjukdomar, men en stor mängd rapporter kommer även från privatpraktiserande läkare som behandlat hörselrubbningar med LASER. De flesta av deras rapporter visar att behandlingsmetoden har positiva effekter på tinnitussymtom. Med. Dr. Uwe Witt har sammanställt följande rapport:

Forskare
 
Ort
Positiv effekt hos andel patienter
Prof. Zechner Wien, Österrike
>50%
Dr. Osterwald Hannover, Tyskland
56%
Prof. Danielidis Saloniki, Grekland
57%
Dr. Witt Hamburg, Tyskland
58%
Prof. Kramp Rostock, Tyskland
60%

Källa: Med. Dr. Uwe Witt, Hamburg

G. WENZEL - HÖRSELFÖRBÄTTRINGAR VID LASER-BEHANDLING

I Texas, U.S.A. har en grupp forskare visat att kollagenstrukturerna i cochlea och basilarmembranet rättar upp sig omedelbart vid LASER-belysning. Forskarna skriver att det är utan tvekan så att detta kan vara en anledning till att LASER-ljusbehandling kan medföra hörselförbättringar för de högre frekvenserna. I en andra studie konkluderar de sina fynd i sin första studie och i den andra studien visar man att höga LASER-ljusdoser på 180 J/cm² har bättre effekt än låga LASER-ljusdoser på 15 J/cm².

F. ANDERSEN & C. DETERVILLE, IHA-GfK AG - LASER-BEHANDLING AV TINNITUS

Vid en undersökning av 79 LASER-behandlade patienter i Schweiz som LASER-behandlats för tinnitus svarade 94 % att de hade blivit bättre av LASER-behandlingen. Undersökningen genomfördes år 2005.

Å. FLOCK - LASER-BEHANDLINGEN ÄR OSKADLIG FÖR HÅRCELLERNA

På Karolinska institutet i Solna / Stockholm visade Åke Flock, Brita Flock och Eric Scarfone att extremt höga doser av LASER-ljus inte skadar innerörats hörsinnesceller trots att de hade tagit bort det skyddande benet (snäckan) som vid LASER-behandling av innerörat fungerar som en skyddsbarriär mot ljuset.