FÖLJANDE SYMTOM OCH SJUKDOMAR BEHANDLAS MED LLLT

HYPERAKUSI
FONOFOBI

DIPLAKUSIS
DISTORSION

Michael Zazzios hyperakusisbehandlingsstudie visar att tillståndet behandlas med en för patienterna nästan 100 %-ig sannolikhet att erhålla ett positivt behandlingsresultat. I studien som genomfördes 2001-2006 erhöll 69 (83,13 %) av 83 behandlade öron på 48 patienter, en genomsnittlig förbättring av örats smärttrösklar med 10 dB eller mer. Alla öron förbättrades. Den genomsnittliga förbättringen per öra var 15,37 dB. Bland de 444 observationerna i studien blev den genomsnittliga förbättringen per observation 15,26 dB. 417 (93,92 %) av observationerna förbättrades. De positiva effekterna av behandlingen var ofta långvariga. En efterkontroll visade på bestående förbättringar upp till flera år efter genomförd behandlingen. Långtidsuppföljningen visade efter 4-6 månader att patienterna hade förbättringar som var betydligt större än omedelbart efter avslutad behandlingsomgång. Den genomsnittliga långtidsförbättringen per öra, 4-6 månader efter avslutad behandling, var 21,82 dB. Alla öron förbättrades betydligt. Bland de 80 observationerna i studien blev den genomsnittliga förbättringen per observation 23,19 dB. 79 (98,75 %) av de 80 långtidsuppföljda observationerna förbättrades, vilket är en klart större andel än omedelbart efter avslutad behandlingsomgång. Långtidseffekterna är än mer positiva än de omedelbara behandlingseffekterna och de patienter som behandlades 20 gånger erhöll en klart bättre behandlingseffekt än de som endast behandlades 10-12 gånger. 444 uppmätta observationer på frekvenser som noterats som hyperakusiska och som sedan har behandlats har gjorts på Audio Laser-Kliniken fram till och med våren 2006.

Många patienter som lider av både hyperakusis och tinnitus anser ofta att överkänsligheten för ljud är det som är mest besvärande och svårhanterligt. Även diplakusis (tonförvrängningar) och distorsion (oren ljudåtergivning) kan behandlas med positivt resultat. Dessa symtom skapar ofta problem för yrkesmusiker. Behandlingen tar normalt sett tio veckor. Det har tidigare inte funnits någon behandlingsmetod som systematiskt har visat sig fungera på hyperakusi, men nu finns den här metoden och resultaten beskrivs ofta av önh-specialister som smått otroliga. Men detta är de faktiska forskningsresultaten och kommande försök kommer att bekräfta att man erhåller uppenbara förbättringar med hjälp av behandlingsmodellen som baseras på tre olika behandlingsmetoder där LASER ingår som en terapiform.

 

TINNITUS
ÖRONSUS

Man känner till drygt 500 olika orsaker till tinnitussymtom som i sällsynta fall kan komma upp i över 30 dB övre hörtröskeln. På Audio Laser-Kliniken har flera patienter haft en tinnitusnivå på 35-40 dB över hörtröskeln.

Oftast kan man relatera tinnitussymtomen till innerörat, men det kan finnas många andra anledningar till att det brusar eller piper i öronen. Det kan till exempel vara en spänd käkmuskulatur, en utsliten käkled, en inklämd nerv eller en infektion eller inflammation som orsakar symtomen (somatosensorisk tinnitus). En betydande andel tinnituspatienter har tinnitussymtom som påverkas av faktorer utanför örat. Dessa orsaker ska också behandlas, för att få ner symtomnivån eller till och med få bort symtomen. Det är därför alltid nödvändigt att ordentligt undersöka patienten innan man kan uttala sig om tänkbara symtomorsaker.

Objektiv tinnitus kan höras av andra än patienten själv. En form av sådan tinnitus är en vibrerande, spänd och krampande tensor tympanicus-muskel. Även detta tillstånd kan förbättras med LASER-behandling, vilket har noterats i flera fall på Audio Laser-Kliniken.

Tandläkaren Marie Tullberg på Karolinska Institutet, Brahekliniken och Tandläkarhögskolan behandlar tinnitussymtom med LLLT. Det gör även tandläkaren på YTS-enheten i Ystad och tandläkaren Jan Tunér i Grängesberg. Dessa tre tandläkare behandlar framför allt orofaciala och cranomandibulära orsaker till tinnitus, orsaker som härrör från munhåla och ansikte, men även från käkled och nacke. Innerörat som symtomorsak behandlas i Sverige på Audio Laser-Kliniken. I vissa fall hänvisas patienter bland annat av odontologiska skäl till bettfysiologerna och tandläkarna ovan, men Marie Tullberg i Stockholm och YTS-enheten i Ystad har långa väntelistor.

Den vanligaste orsaken till tinnitussymtom är att innerörat har skadats. Vid en undersökning finner man oftast det som man misstänker vara orsaken till patientens symtom. Utifrån de undersökningsfynd man gör och patientens egen sjukdomshistoria planeras och anpassas behandlingen för att försöka att få en så god behandlingseffekt som möjligt. Det är viktigt att man söker efter flera olika symtomorsaker hos tinnituspatienter, men också att man utesluter sådant som inte alls verkar ligga till grund för symtomen. Ju fler troliga orsaker till symtomen man finner desto större chans har man att kunna påverka tinnitussymtomen i positiv riktning.

Har symtomen uppkommit nyligen och till synes utan anledning är det viktigt att man snabbt undersöker patienten noggrant på en audiologisk klinik och eventuellt utnyttjar moderna undersökningsmetoder som datortomograf eller magnetkamera. En ständigt tilltagande tinnitus kan vara ett tecken på en tumör som växer och trycker sönder hörselnerven och det måste i så fall utredas snabbt om man ska kunna rädda hörseln och balanssinnet. Det bör dock inte hindra patienter från att snabbt komma till undersökning på Audio Laser-Kliniken.

Enligt en studie, gjord på KI av Tullberg och Engberg, har 56 % av alla obehandlade tinnituspatienter med TMD efter två år en ökad tinnitusnivå. Endast 12 % hade fått en lindring av sin tinnitus. Så, visst minskar eller går tinnitus ibland över av sig själv. Men det hör inte till vanligheterna. Detsamma gäller hyperakusi, nedsatt hörsel, plötslig dövhet, Ménières sjukdom med flera hörsel- och balansrubbningar. Hörseln hos en patient försämras normalt sett successivt och det medför i sin tur en sämre chans att erhålla en förbättring, oavsett om man väntar med behandlingen till framtiden eller väljer att inte göra något alls.

Flera LASER-studier visar att en hög andel av de behandlade patienterna erhåller positiva effekter på sina tinnitussymtom. I de mest positiva tinnitusstudierna över LASER-behandling förbättras tillståndet för mellan 81-96 % av patienterna.

Michael Zazzio har studerat 23 tinnituspatienter som i kombination med tinnitus led av hyperakusi. 22 (96 %) av patienterna blev bättre av behandlingen, 6 (26,1 %) blev i och med LASER-behandlingen i den gruppen av med sina tinnitusbesvär.

 

KRONISKT NEDSATT HÖRSEL

Behandlingserfarenheterna visar att hörseln kan förbättras betydligt av LASER-behandling. Histologiska studier har bevisat att det vid LASER-behandling inträder positiva förändringar i örats celler så snart man exponerar innerörat för LASER-ljus. Två amerikanska studier av G. I. Wenzel et al. har visat att kollagenet i cochleans basilarmembran positivt påverkas av LASER-ljuset. Dessutom minskar fransigheten i kollagenstrukturerna i innerörat, vilket bidrar till att förbättra hörselorganets kapacitet. En japansk studie av Yosaku Shiomi et al. har visat att CAP (Compound Action Potential) minskar under LASER-ljusexponering ytterligare ett bevis för att LASER-ljus påverkar processer i innerörat och i nervvävnad.

Kronisk hörselskada och kronisk hörselnedsättning kan behandlas, ibland med mycket gott resultat. En genomsnittlig hörselförbättring på cirka 10 dB är inte helt ovanlig. Det förekommer även att den genomsnittliga hörselförbättringen blir ännu större – ända upp till 42,73 dB förbättring har uppmätts på Audio Laser-Kliniken bland patienter med kronisk hörselnedsättning, även om en såpass stor förbättring är ovanlig i LASER-behandlingsverksamhet. Hörselförbättringar på enskilda frekvenser har för patienter med kronisk hörselnedsättning efter LASER-behandling på Audio Laser-Kliniken uppmätts till 60 dB, vilket motsvarar en förbättring av hörseln med 1 000.000 gånger. Vid plötslig dövhet är de största hörselförbättringarna efter LASER-behandling ännu större.

Patienter som lider av nedsatt hörsel eller andra hörselrubbningar kan pröva att äta Ginkgo Biloba (EGb 761), andra antioxidanter och vitamintillskott även då de inte behandlas med
LASER. Mängden av dessa preparat bör anpassas efter kontroll av koncentrationen av oxidativa stressfaktorer i blodet, vilket analyseras genom en så kallad FORT-analys. Detta är en laboratorieanalys/blodanalys som utförs på Audio Laser-Kliniken. Man kan med jämna mellanrum kontrollera halterna av fria radikaler i blodet så att man med ledning av uppmätta värden av dessa kan inta en lämpligt avvägd, anpassad dos av antioxidanter. Det är inte bra att äta antioxidanter om man har låga halter av fria radikaler (dROMs) i blod. Så, en kontroll av de fria radikalerna i blodet kan vara mycket betydelsefull för individens förmåga till läkning.

Det som definitivt förhöjer FORT-värdet är rökning, östrogenbehandling t ex i p-piller och blodtryckssänkande betablockerare. Många av dessa och andra farmakologiska preparat har med tiden både skadliga och sjukdomsframkallande egenskaper, eftersom de höga halterna av de fria radikalerna i kroppen bland annat ger ökade koncentrationer av ämnen som medför en ökad kemisk nötning. Vid undersökning på Audio Laser-Kliniken utförs FORT-analysen systematiskt. Människor är mycket olika och dROMs-nivåerna varierar kraftigt mellan olika individer. Det är därför viktigt att mäta nivån på de fria radikalerna innan man eventuellt ordinerar något tillskott av antioxidanter.

 

AKUT, PLÖTSLIG
HÖRSELSKADA /
NEDSÄTTNING

PLÖTSLIG DÖVHET
SUDDEN DEAFNESS

Att vänta med att behandla en plötslig dövhet är ingen
bra strategi och inte heller något bra val med tanke på att erfarenheterna visar att plötslig dövhet
ofta leder till livslång hörselskada eller
att man blir döv
.

Chansa inte !
Kom genast till undersökning och behandling om du drabbas av en
plötslig dövhet !

Detta har jag ofta
sagt och det kan
inte upprepas för många gånger.
Mina erfarenheter
är tyvärr de att det
är få patienter som
tar riskerna med sudden deafness
på allvar och
förstår hur liten
chans de har att
bli återställda efter
en plötslig dövhet.
Man skulle kunna
säga att jag
i
dubbel bemärkelse

ofta talar för
döva öron.

 


Enligt en studie av Rhee et al läker laser akuta hörselskador och plötslig hörselnedsättning. Behandlingen ska påbörjas omedelbart efter skadetillfället. Det finns ingen tid att förlora.

Plötslig dövhet/sudden deafness är ett tillstånd som många gånger har behandlats vid kliniken med framgång. Det är att rekommendera att en patient som råkar ut för sådan dövhet, vilken ofta hänger samman med symtom som tinnitus, hyperakusis och nedsatt balansförmåga, kommer till undersökning och behandling så snabbt som möjligt, helst samma vecka som symtomen uppstår. Ju snabbare man kommer till behandling desto större är sannolikheten att behandlingen medför positiva effekter. Väntar man för länge så minskar chanserna betydligt att kunna erhålla en god läkning och ett återställande av hörseln. Efter tre veckor är chansen att få förbättringar oftast helt förbi. Efter fyra veckor är det i stort sett helt omöjligt att kunna få några betydande förbättringar. Varje dag utan behandling som går efter skadetillfället minskar risken för framsteg när behandling väl sätts in.

Vid en akut hörselnedsättning frisätts det inne i örat ämnen som bryter ned hörseln ännu mer än vad som har skedde vid själva skadetillfället. De frisatta ämnena kulminerar 7-20 dagar efter skadetillfället. Efter fyra veckor har dessa processer pågått så pass länge att chanserna att återställa delar av hörseln inte längre finns kvar.

När en plötslig dövhet inträffar uppstår oftast tinnitus på grund av tryckförändringen i örat men även på grund av de kraftiga skador som oftast orsakas av infektioner av bakterier eller framför allt virus, vilka vanligtvis har kommit in i hörselsnäckan (cochlea) genom ett perforerat membran. Virus eller bakterier har därefter förstört eller skadat hörsel- och balansceller i innerörat.

När det gäller plötslig dövhet (sudden deafness) och andra akuta hörselskador finns det ingen anledning att resonera enligt modellen vi får vänta och se. Ett sådant förhållningssätt är inte särskilt genomtänkt eller erfaret, vem det än må vara som anser att väntan skulle vara ett bra alternativ till en ofta fungerande LASER-behandling. Det gäller att handla snabbt för att rädda så mycket som möjligt av hörseln. Snabbt insatt LASER-behandling kan vara av stor betydelse. Det kan handla om enstaka dygn och ibland kanske om timmar. LASER-behandlingen kan även kombineras med mycket höga doser av antioxidanter, kortisonpreparat samt antibiotika och även Betaserc. E-vitamin har också visat sig vara positivt för örats återhämtning efter plötslig dövhet och det finns forskning som visar att doser på upp till ett halvt gram E-vitamin per dygn kan ha god effekt på örats läkningsförmåga vid plötslig dövhet. Men man bör före sådant intag kontrollera dROMS med hjälp av ett blodprov.

Vid plötslig dövhet / sudden deafness (SSNHL) har den genomsnittliga hörselförbättringen, redan efter åtta LASER-medicinska behandlingstillfällen på Audio Laser-Kliniken, uppmätts till 49 dB av audionom på Hörcenter vid Sophiahemmet, en med Audio Laser-Kliniken icke associerad hörselklinik, eftersom en av deras läkare har gjort upprepade anmälningar till Socialstyrelsen och HSAN om att LASER-behandling av innerörat utförs på Audio Laser-Kliniken. Läkaren påstår fortfarande, år 2008, att han anser att de patienter som blir bättre i och med LASER-behandling blir det på grund av spontanläkning. Det skulle i så fall innebära att alla de 48 patienter som ingick i Michael Zazzios hyperakusisstudie (se högst upp på denna sida) och som fick LASER-behandling för sin hyperakusi erhöll en spontanläkning just i och med att de genomgick LASER-behandlingen – i alla fall om man ska tro på läkaren på Sophiahemmet.

Det finns flera patienter som lider av plötslig dövhet och som har fått stora hörselförbättringar i och med LASER-behandling. Den för en enskild frekvens hittills största uppmätta hörselförbättringen vid sudden deafness är 80 dB. Några uppenbara förbättringar hade inte den patienten under de två första veckorna efter dövhetens inträdande, trots en massiv kortisonbehandling som ordinerats av önh-specialist. När sedan LASER-behandling av innerörat påbörjades infann sig hörselförbättringarna snabbt. Patienten som fick de stora förbättringarna var en överläkare inom allmänmedicin. Trots de tydliga behandlingsresultaten försökte önh-läkare och audionomer att intala denna patient/överläkare att det inte var LASER-behandlingen som hade hjälpt honom att återfå sin hörsel. En fråga återstår: Vad skulle det då vara i stället?”.

 

SKADOR I ÖRAT
PÅ TRUMHINNAN
BLÖDNINGAR

Trumhinneskador, blödningar m m behandlas såväl vid akut behandling som lång tid efter skadetillfället. En del av patienterna erhåller snabbt förbättringar. Kliniska iakttagelser stödjer läkning av trumhinnor efter LASER-behandling. Ett exempel på läkning är en patient som behandlades på Audio Laser-Kliniken våren 2007. Patienten hade haft hål på sin vänstra trumhinna i 16 år och hålet läkte alltså inte alls under den tiden. Efter tio LASER-behandlingar var trumhinnan läkt och under de tio följande behandlingarna förbättrades dess funktion och läkningen fortsatte och utseendet normaliserades. Patienten fick dessutom sin tinnitus sänkt med ungefär 10 dB i den första behandlingsomgången.

 

INFLAMMATION
(OTIT, OTITIS)

LASER-ljusets antiinflammatoriska effekter påverkar alla inflammatoriska tillstånd i örat. En patient med långdragna öroninflammationer har utsikter att genom LASER-behandling bli av med sina kroniska, inflammatoriska problem eller få mindre problem av dem.

Förutom LASER-behandling är munhygien en viktig faktor, både när det gäller att skydda hörseln från hörselnedsättningar och när det gäller att minska förekomsten av inflammationer i öronen. Om man sköter munhygienen exemplariskt så minskar riskerna för otiter (öroninflammationer), hörselskador och andra hörselproblem. Hörselproblem tenderar att vara betydligt vanligare och av allvarligare karaktär hos individer som är dåliga på att borsta tänderna än hos personer som har en exemplarisk munhygien.

Inflammatoriska tillstånd i hörselgångarna förekommer också oftare hos tävlingssimmare än de som inte simmar. Med hjälp av LASER-behandlingen finns det en mycket god chans att bli av med sådana inflammationer och smärtsymtom. Även barn med extern otit problem blir ofta symtomfria efter behandling.

 

MÉNIÈRE

Hörselförbättringar på 55 dB har noterats på enskilda frekvenser och en genomsnittlig förbättring i hela örat på 30,45 dB är uppmätt efter behandling. Ménière-patienter som behandlas med LASER-behandling får ofta flera positiva effekter på tinnitus, överkänslighet för ljud, hörselnedsättning eller yrsel. De vetenskapliga studier som stödjer detta har utförts av Teggi et al och av Patchun. För balansrubbningar har Teggi gjort en studie som jämställer LASER-behandling med Betaserc (Betahistidine-behandling). de patienter som inte erhåller någon effekt av Betahistidine eller som drabbas av obehagliga biverkningar av det preparatet kan i stället genomgå LASER-behandling.

Enligt en studie av Rhee et al skyddas hörseln av laserbehadnling före och efter gentamicininjektion i örat, vilket ibland görs på Ménière-patienter när de lider mycket av kraftfulla yrselanfall. Om man inte laserbelyser örat före och efter injektionstillfällena så skadas hörseln mer och patienten förlorar alltså mer hörsel än om laserbehandling föregår och efterföljer gentamicininjektionerna..

Ménière-patienter kan förutom LASER-behandling även pröva andra vägar för att lindra sina symtom. Bland annat finns en müsli i hälsokostbutikerna och på Apoteken. Den inverkar ibland positivt på Ménières sjukdom. Müsliprodukten heter Magiform skogsbär, och den är ännu så länge den müsli på marknaden som bäst överensstämmer med den studie som man har gjort på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, där man fann att många Ménière-patienter erhöll en positiv effekt av att äta denna typ av müsli som innehåller mältat havre.

Meniett- eller Minett-apparaten bidrar också till att minska symtomen hos en del av de patienter som använder den.

 

BALANSPROBLEM
YRSEL
MIGRÄN

Balansrubbningar, liksom yrsel, rotatorisk yrsel, illamående och migrän behandlas ofta med gott resultat med LASER. Har symtomen kommit nyligen och utan anledning är det viktigt att man undersöker noggrant på en neurologisk klinik och eventuellt utnyttjar moderna undersökningsmetoder som datortomograf eller magnetkamera för att kunna utesluta tumörer på hörsel- och balansnerven. Tidigt insatt behandling vid akuta tillstånd har uppvisat bättre behandlingsresultat än behandling av kroniska tillstånd.

Två apsnaka läkare smo har varit p åmin klinik och auskulterat har bekräftat att de båda på sina respektive kliniker lyckas förbättra yrsel hos omkring 70 % av de patienter som de behandlar med laser. En del patienter har efter behandlingen aldrig mer haft vare sig några yrselanfall eller någon yrsel.

 

OTOSKLEROS
COCHLEA-
IMPLANTAT

Patienter med otoskleros och behov av cochleaimplantat kan erhålla en förbättrad hörsel med hjälp av LASER-behandling. Operativa ingrepp är dock att föredra med tanke på att behandlingsresultaten oftast är mycket goda i och med sådana operationer. Här blir LASER-behandling ett andrahandsalternativ och ett komplement till ett operativt ingrepp.

Eftersom operationen då cochleaimplantat sätts in i skallen är ett ganska häftigt ingrepp som innefattar vävnadsdestruktion med efterföljande vävnadsdestruktion skyndar laserbehandling före och efter ingreppet på läkningsprocesserna.

 

NEUROLOGISKA SKADOR
HJÄRNBLÖDNING

STROKE

En patient som led av sviterna efter en hjärnblödning fyra år tidigare behandlades endast tolv behandlingar under våren 2007 på Audio Laser-Kliniken. Neurologerna inom den offentliga sjukvården hade inte kunnat erbjuda patienten någon fungerande behandling. Sjukgymnastikbehandling hade under de fyra åren lett till att patienten slapp att vara rullstolsbunden och förbättringarna hade successivt infunnit sig. Neurologernas kommentarer var: Blir hon fortfarande bättre?.

Patienten hade fyra år efter skadetillfället fortfarande rörelseinskränkningar, förlamning och en balansrubbning som gjorde så att patienten alltid behövde balansstöd av en assistent.

Efter endast en handfull behandlingstillfällen på Audio Laser-Kliniken hade balansen förbättrats och patienten kunde ensam gå långa sträckor utan assistens.

Stroke-behandling med LASER baseras bland andra studier på en Gold Standard-studie utförd i USA, Israel, Peru och i Sverige på sjukhus i bl a Skene och Göteborg. Studien uppvisar ett klart bättre behandlingsresultat än den farmakologiska behandlingsmetod som för tillfället är FDA-godkänd i USA. Referens: Lampl Y et al.: Infrared Laser Therapy for Ischemic Stroke: A New Treatment Strategy. Stroke. 2007; (June): 1843-1849.
 

Det finns givetvis fler hörsel- och balansorganrelaterade symtom, tillstånd och sjukdomar som kan behandlas framgångsrikt med LASER. De i denna lista upptagna hörsel- och balansrubbningarna är de som är vanligast förekommande i behandlingsverksamheten på Audio Laser-Kliniken.