TIDSBESTÄLLNING FÖR UNDERSÖKNING
Alla patienter måste beställa tid för undersökning. Avancerade sjukdomsfrågor kan inte besvaras per telefon utan endast vid ett undersökningstillfälle. Man måste undersöka en patient för att kunna ge svar på just de frågor och det tillstånd som gäller i det enskilda fallet. Det finns inga allmängiltiga svar när det gäller sjukdomar, sjukdomstillstånd och behandling. Undersökning är dock ett grundkrav för att kunna göra en adekvat bedömning av patientens tillstånd. Undersökningen fyller en viktig funktion när det gäller planering av behandling och hur och när den bör eller ska genomföras. En undersökning tar omkring 60 minuter.

De symtom som behandlas på kliniken är prioriterade enligt följande rangordning:

1.   Hyperakusis / ÖFL (överkänslighet för ljud patienter med hörselsmärttröskel under 90 dB)
2.   Akut Plötslig Dövhet
(patienter som nyligen har förlorat hörseln)
3.   Tinnitus (
patienter med öronsus eller toner i örat såväl objektiv som subjektiv tinnitus)
4.   Tryckkänsla i örat
5.   Otit (patienter med öroninflammationer).
6.   Ménières sjukdom
7.   Balansrubbningar
8.   Distorsion & Diplakusis (patienter med ljudförvrängningssymtom)
9.   Kronisk hörselnedsättning / dövhet
10. Andra hörsel- och balansrubbningar
11. Övriga sjukdomssymtom som till exempel trigeminusneuralgier och stroke

På Audio Laser-Kliniken går behandlingen främst ut på att reparera skadade celler och cellgrupper och celldelar i skadade eller underfunktionella organ.

Undersökningstiderna på Audio Laser-Kliniken är begränsade i förhållande till antalet behandlingsplatser.

TA KONTAKT MED KLINIKEN
Får du inget svar när du ringer för att boka tid för undersökning kan det bero på att undersökning eller behandling just då genomförs eller att kliniken är obemannad. Under månaderna April - September är kliniken stängd. Du bör under den tiden skicka e.mail till kliniken med önskemål om tidsbeställning inför hösten. Beskriv kort varför du söker vård samt när det passar dig att komma till undersökning så får du svar om vilka undersökningstider du kan välja mellan. Om du bokar en undersökningstid så kan du inte avboka den. Så, var vänlig och boka endast tid om du är säker på att du kommer till inplanerad undersökning.

INFÖR UNDERSÖKNING - VIKTIGT!
Tinnituspatienter bör före undersökningstillfället gå igenom hela munhålan och palpera den (trycka) med ett finger i 3-4 sekunder på varje punkt. Såväl gommen som tandradernas tandkött och kinderna ska man trycka på, både på insidan och utsidan av tandraderna och på tungan. Om patienten under detta självdiagnostiska test upptäcker punkter där tinnitussymtomen ökar eller minskar vid tryck så ska dessa punkter rapporteras vid undersökningstillfället. Tryck även uppe på huvudet, tinningarna, nacken, axlar, käkar och kinder och notera om du upplever några märkbara förändringar i tinnitusljudet eller någon märkbar smärta. Underkäken kan röras i olika riktningar och skjutas framåt och dras bakåt samt spännas; det kan eventuellt ändra tinnitusljudet eller dess volym. Vrid på huvudet så långt det går åt båda håll samt tryck hårt ner hakan i bröstet och lyft även huvudet bakåt så mycket som möjligt. Notera om du märker att tinnitussymtomen förändras av detta eller om du tycker att du har en inskränkt rörlighet någonstans.

Rengör öronen före klinikbesöket. Om det finns mycket vax i öronen kan en okulär inspektion (undersökning med aurioskop / otoskop) försvåras eller till och med omöjliggöras. Det minskar i så fall att vid undersökning ha en möjlighet att upptäcka skador, inflammatoriska tillstånd eller andra avvikelser i hörselgången och på trumhinnan. Att kunna inspektera hela hörselgången och trumhinnan kan ha en avgörande betydelse för själva behandlingen. Därför måste hörselgången vara rengjord inför undersökningstillfället. Patienter som kommer till undersökning på kliniken med igensatta öron kan inte undersökas ordentligt. Därför bör patienter som inte flera gånger per vecka petar öronen rena med tops (öronpinnar) spola öronen rena hos distriktssköterska strax före undersökningstillfället på Audio Laser-Kliniken. På Audio Laser-Kliniken spolas eller dammsugs inte öronen. Om öronen inte är rengjorda från överflödigt vax strax före undersökningen kan det tyvärr medföra att behandlingen får skjutas på framtiden, i vissa fall med mer än ett drygt halvår och det beror på behandlingsperiodernas tidsmässiga placering.

Ta till undersökningen med kopior på tidigare genomförda hörseltest vid andra kliniker. Äldre hörseltest kan ge en fingervisning om hörselskadans utveckling, och det kan vara mycket viktig information. Även andra journalhandlingar innehållande tidigare undersökningsfynd, tidigare behandling och diagnos kan vara av stort värde att ha med sig till det första besöket. Det kan handla om röntgenutlåtanden eller bilder från röntgen, datortomografi eller magnetröntgen. Det kan också vara resultat från hjärnstamsaudiometri eller annan undersökning. Det är också viktigt att du gör en förteckning över vilka läkemedel, naturläkemedel, mediciner och annat som du nu använder och som du använde omkring tiden då sjukdomssymtomen debuterade. Du bör skriva ner de farmakologiska preparatens namn, deras styrka och hur många tabletter du nu tar och / eller tidigare tog per dag, samt hur länge du har ätit medicinerna och vilken ordination samt instruktion som du har fått. Detta inkluderar naturligtvis även p-piller, östrogentabletter eller andra hormonella preparat som patienter inte betraktar som läkemedel.

FORT-ANALYSEN OCH DEN OCKULÄRA BESIKTNINGEN ÄR AV STOR BETYDELSE
För att kunna göra en adekvat bedömning av ett öra och dess tillstånd är det självfallet ett krav att man tittar in i örat med ett så kallat otoskop / aurioskop. Att underlåta att göra en sådan undersökning är självfallet inte acceptabelt. Undersökningsmomentet är en grundläggande nödvändighet för att man ska kunna bedöma vilka LASER-ljusdoser som kan komma ifråga i behandling av den enskilde individen. Har man ingen medicinsk utbildning eller erfarenhet och kunskap i otoskopi / aurioskopi så kan man troligtvis inte göra en adekvat bedömning av patientens öron och tillstånd och behandlingsbehov.

FORT-analysen (Free Oxygen Radicals Test) som görs på Audio Laser-Kliniken kan vara avgörande för om en patient kan börja behandla direkt eller om du måste inta antioxidanter eller andra preparat för att försöka att justera de fria radikalerna ROS (Reactive Oxidative Species) i blod och vävnad innan behandling kan starta. Oftast kan behandling påbörjas direkt, men de som har förhöjda nivåer av fria radikaler i blod och vävnad bör ställas in med hjälp av antioxidanter för att ha en större chans att erhålla en positiv effekt av behandlingen. Det är oftast kvinnor som har från normalvärdena kraftigt avvikande nivåer av dROMs.
 

På bilden till vänster blir en patient undersökt med ett aurioskop / otoskop, med
vilket man inspekterar örat.

 
På bilden till höger genomgår
en patient ett hörseltest,
vid vilket hörseln mäts.
Även överkänslighet för ljud
mäts med denna utrustning.
Ibland kan även patienters
tinnitusnivåer mätas.