Svensk version

      English version

                                                   

    Sjukvårdslagstiftning

AudioLaser-Kliniken / the Audio Laser Clinic

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

AudioLaser-Kliniken har funnits i 25 år och erbjuder evidensbaserad, toppmodern och högteknologisk behandling av hörsel- och balansrubbningarna:

- tinnitus (såväl cochleär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusis (överkänslighet för ljud)
- diplakusis (tonförvrängning)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning (sudden sensorineural hearing loss)
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- hörselgångsinflammation (extern otit, simmaröra)
- mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- idiopatisk yrsel och balansrubbning

Nästa planerade behandlingsperiod

Undersökning i maj 2023:  efter överenskommelse.
Behandling under hösten 2023:  15 september - 30 november.

Observera att under rådande omständigheter finns det en risk att behandlingsperioden kan komma att ställas in på grund av "force majeur".

På grund av transfektionsrisken "smittorisken" har endast icke-Covid-19-vaccinerade patienter tillträde till kliniken- Detta beklagas, men den ovaccinerade personalen på kliniken och ovaccinerade patienter måste skyddas från mRNA-spikproteiner och andra ämnen som finns i de så kallade vaccinerna, och som kan överföras från vaccinerade till ovaccinerade personer.

En standardbehandlingsperiod består av 20 behandlingstillfällen under 10 veckor. Varje patient behandlas 2 dagar per vecka.

 

The Treatment of Hearing and Balance Disorders

The Audio Laser Clinic has been in the audiological branch for 24 years and is offering evidence based, high-tech, state of the art therapy for the hearing and balance disorders:

- tinnitus (cochlear as well as somatosensory tinnitus)
- hyperacusis (oversensitivity to sound)
- diplacusis (incorrect tone perception)
- distortion (unclean hearing perception)
- sudden deafness
- sudden sensorineural hearing loss (SSNHL)
- acute hearing damage
- age related hearing loss (presbycusis)
- perforated tympanic membrane
- inflammation in the hearing canal (otitis externa, swimmer's ear)
- inflammation in the middle ear (otitis media)
- Ménière's disease
- idiopathic vertigo and balance disorders

The next planned treatment period:

The next therapy semester, autumn 2023:  15 Sep - 30 Nov.

Observe that during current circumstances there is a risk that the examination period and/or therapy semester might be cancelled.

Due to the risk for contageon only non-Covid-19-vaccinated patients have access to the clinic. This is sincerely regretted, but the unvaccinated staff and unvaccinated patients must be protected from mRNA spike proteins and other contageons.

A regular treatment period consists of 20 treatment sessions during 10 weeks. Each patient is treated twice a week.