Hem

    AudioLaser-Kliniken

    Besöksinformation

    Klinikens historik

    Örats sjukdomar

    Undersökning

    Behandlingen

    Vårdkostnader

    Stöd i forskning

    Referenssamling

                                                   

    Sjukvårdslagstiftning

Klinikens historik

En av de få kliniker i världen som behandlar hörsel- och balansrubbningar med laser i kombination med rTMS (repetitiv transkranial magnetisk stimulering / pulserande elektromagnetiskt fält)

AudioLaser-kliniken är en av de få kliniker i världen som specialinriktat behandlar hörsel- och balansrubbningar med LASER, och det är en av de ytterst få kliniker som även behandlar dessa tillstånd med pulserande elektromagnetfält, rTMS, vilket innehar evidens för behandling av till exempel tinnitus och smärta.

År 1998 startades kliniken, som på den tiden låg i Danderyd. Ett halvår före öppnandet av kliniken hade Michael Zazzio lärt sig behandlingsmetoden av Lutz Wilden, en tysk läkare, som sedan början av 1990-talet hade arbetat med och forskat inom området laserbehandling av hörsel- och balansrubbningar. I maj år 1998 kom Lutz Wilden till Stockholm och föreläste om behandlingsmetoden, och det var där som Michael Zazzio och Lutz Wilden träffades. Lutz Wilden hade vid den tiden några vetenskapliga artiklar, som han hade fått publicerade i medicinsk vetenskaplig litteratur. En av Wildens artiklar baserades på hans forskning, vilken visade på hörselförbättringar i och med laserbehandling. Det har publicerats flera MEDLINE-indexerade artiklar, som beskriver sådan forskning som visar på förbättringar av hörseln. Flera av dessa artiklar baseras på positiva prospektiva randomiserade dubbelblinda studier.

Michael Zazzio fann i sitt arbete att tinnituspatienter, som samtidigt led av hyperakusis (överkänslighet för ljud), erhöll påtagliga förbättringar i sin överkänslighet för ljud, och år 2001 inledde han en klinisk studie där 48 hyperakusisdrabbade patienter i behandling studerades. Hyperakusis är relativt enkelt att audiologiskt mäta upp, och de audiologiska testerna bekräftade att behandlingsmetoden fungerade mycket bra. En preliminär forskningsrapport presenterades år 2004 i Prag på NESs (Neurootologic and Equilibriometric Society) kongress, vid vilken Michael Zazzio var inbjuden talare / invited speaker. Sedan dess har Michael Zazzio varit invited speaker vid många tillfällen. Den kliniska studien, som slutfördes år 2006, resulterade i en vetenskaplig artikel som numera är publicerad i den MEDLINE-indexerade vetenskapliga tidskriften Photomedicine and Laser Surgery på Mary Ann Liebert, Incorporated Publishers hemsida där den vetenskapliga artikeln PHO-2008:2347 går att köpa. Artikelns abstract finns även tillgänglig på det amerikanska medicinska biblioteket PubMed, PMID: 19821704. Zazzio M. Pain Threshold Improvement for Chronic Hyperacusis Patients in a Prospective Clinical Study. Photomed Laser Surg. 2010 Jun;28(3):371-7 [Indexed on MEDLINE].

Sedan år 2001 har Michael Zazzio haft besök av flera utländska ÖNH-specialister, vilka har auskulterat på AudioLaser-kliniken. Flera av de läkare som har lärt sig behandlingsmetoden av Michael Zazzio har implementerat den i sin egen kliniska verksamhet, bland annat i Indien, Spanien och Turkiet. En av de läkare som har låtit sig utbildas på AudioLaser-kliniken har senare initierat en av de många positiva gold standard-studier som visar på positiva resultat vid laserbehandling av tinnitus.

Michael Zazzio är sedan år 2010 hedersledamot, medicinsk expert och vetenskapligt råd i den spanska sammanslutningen AENORTA (Asociación Española para la Normalización de Terapias Auditivas).

År 2006 etablerade Michael Zazzio AudioLaser-kliniken i Hovmantorp i Kronobergs län / Småland, där AudioLaser-kliniken numera är belägen. AudioLaser-klinikens patienter kommer främst från Sverige, men för att få sina hörsel- och balansrubbningar behandlade kommer det till kliniken även patienter från andra länder och världsdelar.

Sedan år 2000 har Michael Zazzio, vid sidan av sitt kliniska arbete och sin medicinska forskning, även arbetat med juridik, och år 2020 utnämndes han till domare i den internationella tribunalen / domstolen Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice, i vilken han tjänstgjorde under åren 2020 och 2021. Vid sidan av sitt kliniska arbete på AudioLaser-kliniken arbetar Michael Zazzio som juridiskt ombud med inriktning på hälso- och sjukvård samt barns rättigheter. Michael Zazzio är dessutom producent av kolloidalt silver, vilket neutraliserar / avdödar bakterier, virus, svampar, encelliga samt parasiter. Produktionen av kolloidalt silver sker på företaget Ion Silver AB i Löddeköpinge, och produkten heter Ionosil. Ion Silver AB tillverkar även andra produkter som baseras på kolloidalt silver.


Michael Zazzio, leg ssk och medicinsk forskare.